پتروشیمی زاگرس|نمایش جزییات خبر

پروژه ارزیابی کمی و کیفی انتشارات فرآیندی در پتروشیمی زاگرس آغاز شد

پروژه ارزیابی کمی و کیفی انتشارات فرآیندی در پتروشیمی زاگرس آغاز شد
در این پروژه از دستگاه بویشگر (sniffer) که در آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ Prob ﻫﻮای اﻃﺮاف ﯾﮏ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﻮرد ﻣﮑﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﻫﻤﭽﻮن اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﯽ، ﯾﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺷﻌﻠﻪ، ﺟﺬب ﻓﺮوﺳﺮخ و ﯾﺎ ﯾﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻧﻮری، ﮔﺎز ﻧﺸﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد؛ استفاده شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی زاگرس، این پروژه برای سومین سال پیاپی، با همکاری واحدهای محیط زیست، بهره‌برداری، ایمنی، تعمیرات و با استفاده از خدمات شرکت مشاور انجام می‌شود.
بنا بر این گزارش، اﻧﺘﺸﺎر آﻟﺎﯾﻨﺪهﻫﺎی ﻫﻮا از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب آن‌ها ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ ﺳﻠﺎﻣﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﭘﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺘﺸﺎر آﻟﺎﯾﻨﺪهﻫﺎی ﻫﻮا از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه‌ای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮﻣﯽ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ منظور دستورالعمل‌های بین‌المللی ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل رﻫﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت راهکارهایی اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده‌اند ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ و رﻓﻊ ﻧﺸﺘﯽ (Leak Detection and Repair-LDAR) ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪف از اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎً ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ ﻓﺮار (Volatile Organic Compounds-VOCs) و آﻟﺎﯾﻨﺪهﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻫﻮا (Hazardous Air pollutants-HAPs) در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮآﯾﻨﺪی است.
از جمله مزایای این پروژه می‌توان به: ﮐﺎﻫﺶ اﺗﻠﺎف ﻣﺤﺼﻮل، اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آﻟﺎﯾﻨﺪهﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﺠﻮار، کاهش عوارض و جرایم آلایندگی نام برد./
۲۱ تیر ۱۴۰۱ ۱۳:۱۶
کلیدواژه ها: پتروشیمی؛ متانول؛ پتروشیمی زاگرس؛ عسلویه؛ مسئولیت اجتماعی؛ محیط زیست
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 

آدرس دفتر مرکزی

  • تلفن: 02143000039     
  • فکس: 07737323207
  • ایمیل: info@zpcir.com
  • تهران-ونک-خیابان ونک-روبروی بوستان آفتاب-پلاک 170     
نقشه تهران
نقشه مجتمع

آدرس مجتمع

  • تلفن: 07737323330
  • فکس: 07737323207
  • ایمیل: info@zpcir.com
  • استان بوشهر-منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی(عسلویه)

شبکه های اجتماعی